შშმ პირთა უფლებების დაცვის 2021 წლის სამოქმედო გეგმა

 

 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის 2021 წლის სამოქმედო გეგმა

 

მიზანი 1 (სტრატეგიის მიზანი 3.5)

 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის სისტემური გარანტიების გაძლიერება და საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში მათი მონაწილეობის გაზრდა

 

ამოცანა 1.1. (სტრატეგიის ამოცანა3.5.2)

 

 

შშმ პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა და მისაწვდომობის გარანტიების გაძლიერება

 

2021 წელს დაგეგმილი აქტივობები

 

დასახელება

 

შესრულების ვადები:

 

დაფინანსების წყარო

 

 

 

აქტივობა 1.1.1.

 

აუდიო წიგნების (100 ცალი) შეძენა საგანმანათლებლო საქმიანობისთვის ბიბლიოთეკებისთვის და პერსონალურად მცირემხედველი ახალგაზრდებისთვის (მათ შორის ეთნიკური უმცირესობებისთვის)

 

 

01.03.2021-

31.05.2021

 

 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტი

 

 

 

აქტივობა 1.1.2.

 

ქ. საგარეჯოში კულტურის სახლის შენობის და მის მიმდებარედ შშმ პირებისათვის ადაპტირებული გარემოს შექმნა, პანდუსებისა და დამხმარე ნაგებობების მოწყობა

 

 

 

01.03.2021-

31.05.2021

 

 

 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტი

 

Share page