ცხელი ხაზი : 599801744

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №12

30 April, 2024

„საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 27 დეკემბრის №16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის
თაობაზე „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 27 დეკემბრის №16 დადგენილებაში
(www.matsne.gov.ge 27/12/2023, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.165.016462).
1. „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 27 დეკემბრის №16 დადგენილების პირველი მუხლით
დამტკიცებული დანართის I თავის 1-11 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
 

იხილეთ დანართი: ორი ფაილი

გააზიარე