ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანება საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაში მყოფი ობიექტების სარემონტო სამუშაოების ექსპლუატაციაში მიმღები სამუშაო ჯგუფის 2016 წლის 24 აგვისტოს სხდომის ოქმის საჯაროდ გამოცხადების თაობაზე 646 ბრძანება 10/28/2016 12/05/2016 მუნიციპალიტეტის გამგებელი
შპს „ქურა ბეისინ ოფერეითინგ ქომფანი“ ნინოწმინდის ნავთობშემკრები ბაზის ტერიტორიაზე 1000მ3 ტევადობის 2 ახალი რეზერვუარის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის „გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში 04-106 წერილი 05/03/2019 05/06/2019 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის მიზნით დასახლების საერთო კრებების და ამომრჩევლებთან კონსულტაციების ინიცირების შესახებ მუნიციპალიტეტის დასახლებებში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის მიზნით დასახლების საერთო კრებების და ამომრჩევლებთან კონსულტაციების ინიცირების შესახებ 1 ბრძანება 01/04/2019 01/08/2019 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერი
სხდომის ოქმი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაში მყოფი ობიექტების სარემონტო სამუშაოების ექსპლუატაციაში მიმღები სამუშაო ჯგუფის სხდომის ოქმი 1 კომისიის სხდომის ოქმი 08/24/2016 10/31/2016 კომისია
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ 19 დადგენილება 07/14/2014 07/14/2014 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
იურიდიულ საკითხთა კომისიის დებულება საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ 22 დადგენილება 07/25/2014 07/25/2014 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურის და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის დებულება საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურისა და ბუნებრივი რესურსების კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ 23 დადგენილება 07/25/2014 07/25/2014 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
საფინანსო–საბიუჯჯეტო კომისიის დებულება საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ 24 დადგენილება 07/25/2014 07/25/2014 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანება პანდუსის მოწყობის შეთანხმების შესახებ. ქ. საგარეჯო, დ.აღმაშენებლის ქ., №25-ს ტერიტორიაზე 240 ბრძანება 11/21/2016 11/21/2016 მუნიციპალიტეტის გამგებელი
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანება საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 54-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის „ე.ე“ ქვეპუნქტის, იმავე კანონის 61-ე მუხლის მე-3 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტისა და 62-ე მუხლის, „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის № 57-ე დადგენილების მე-11 თავის საფუძველზე 241 ბრძანება 11/21/2016 11/21/2016 მუნიციპალიტეტის გამგებელი
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანება არქიტექტურული პროექტის შეთანხმების შესახებ 242 ბრძანება 11/21/2016 11/21/2016 მუნიციპალიტეტის გამგებელი
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანება მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დამტკიცების შესახებ 243 ბრძანება 11/21/2016 11/21/2016 მუნიციპალიტეტის გამგებელი
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანება არქიტექტურული პროექტის შეთანხმების შესახებ სოფელ ნინოწმინდის ტერიტორიაზე 247 ბრძანება 11/24/2016 11/24/2016 მუნიციპალიტეტის გამგებელი
სოციალური, კულტურის, განათლების და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის დებულება საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალური, კულტურის, განათლებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ 25 დადგენიება 07/25/2014 07/25/2014 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
შპს საქართველოს მელიორაციის 2018 წლის 27 ივნისის #გ-1773 წერილის საჯაროდ გამოქვეყნების შესახებ შპს საქართველოს მელიორაციის 2018 წლის 27 ივნისის #გ-1773 წერილი (დანართში წარმოდგენილი სახით) გამოქვეყნდეს საჯაროდ 253 ბრძანება 07/10/2018 07/23/2018 მუნიციპალიტეტის მერი
ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის დებულება საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ 26 დადგენილება 07/25/2014 07/25/2014 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
საკრებულოს აპარატის დებულება საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ 27 დადგენილება 07/25/2014 07/25/2014 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განაკარგულება #27 21 აგვისტო 2017 წელი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განაკარგულება #27 21 აგვისტო 2017 წელი 27 განკარგულება 08/21/2017 08/21/2017 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,გ.ბ.“ ქვეპუნქტისა, ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 29 მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 07/25/2014 07/28/2014 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სკოპინგის დასკვნა #35 სკომპინგის დსკვნა #35 35 განკარგულება 03/28/2019 04/18/2019 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია
გარე ვაჭრობის რეგულირების წესი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე ვაჭრობის რეგულირების წესის დამტკიცების შესახებ 40 დადგენილება 06/29/2018 07/23/2018 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
უსახლკარო მოქალაქეთა განცხადებების მიღების ვადის განსაზღვრის შესახებ 2017 წლის 2 აგვისტოდან საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგეობაში დაიწყო უსახლკარო მოქალაქეთა განცხადებების მიღება 443 ბრძანება 08/01/2017 08/02/2017 მუნიციპალიტეტის გამგებელი
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 47 მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 12/25/2015 01/06/2016 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის დასახლების საერთო კრების დებულების დამტკიცების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 852 მუხლის და 855 მუხლის მე-6 პუნქტის შესაბამისად, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 5 მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 02/26/2016 03/04/2016 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანება #61 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანება #61 61 ბრძანება 07/28/2016 07/29/2016 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ზონირების, ნორმატიული ფასის და წლიური საიჯარო ქირის დადგენის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ე.გ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, აგრეთვე „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 7 მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 02/26/2016 03/04/2016 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესის და საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ორგანოების, დაწესებულებების, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახსრებიდან დაფინანსებული კერძო სამართლის იურიდიული პირ(ებ)ის მიერ საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესის და საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ (იხილეთ ლინკი) https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3234541?publication=0&scroll=4000 8 დადგენილება 03/25/2016 12/19/2018 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანება სარეკლამო აბრის და პანდუსის მოწყობის შეთანხმების შესახებ. ქ. საგარეჯო, დ.აღმაშენებლის ქ., №30-ის ტერიტორიაზე 833 ბრძანება 11/25/2016 11/25/2016 მუნიციპალიტეტის გამგებელი