სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა

4 ოქტომბერი, 2019

დაგეგმილისაქმიანობისდასახელება: გზისრეკონსტრუქციადამშენებლობა;

 

დაგეგმილისაქმიანობისგანმახორციელებელი: მუნიციპალურიგანვითარებისფონდი;

 

დაგეგმილისაქმიანობისგანხორციელებისადგილი: გურჯაანისადასაგარეჯოსმუნიციპალიტეტები;

 

დაგეგმილისაქმიანობისსკოპინგისანგარიშისსაჯაროგანხილვის დროდაადგილი: სოფ. ჭერემისსაჯაროსკოლა - 2019 წლის  8 ოქტომბერი  14:30 სთ; სოფ. მუკუზანისსაჯაროსკოლა - 2019 წლის 8 ოქტომბერი 16:00 სთ; სოფ. კაკაბეთისადმინისტრაციულიშენობა 2019 წლის 9 ოქტომბერი 12:00 სთ;

 

საჯაროგანხილვისორგანიზატორი: საქართველოსგარემოსდაცვისადასოფლისმეურნეობისსამინისტრო.

 

2019 წლის 17 სექტემბერს, სსიპსაქართველოსმუნიციპალურიგანვითარებისფონდმა, სამინისტროშიწარმოადგინაგურჯაანისადასაგარეჯოსმუნიციპალიტეტებში, სოფ. ველისციხიდანსოფ. კაკაბეთამდე (ცენტრალურიმაგისტრალიდანსოფ. ჭერემისგავლით) გზისრეკონსტრუქციისადამშენებლობისპროექტისსკოპინგისგანცხადება. “გარემოსდაცვითიშეფასებისკოდექსის”თანახმად, სკოპინგისდასკვნისმიმღებ უფლებამოსილორგანოსწარმოადგენსსაქართველოსგარემოსდაცვისადასოფლისმეურნეობისსამინისტრო. 

 

აღნიშნულსკოპინგისანგარიშთანდაკავშირებითსოფ. ჭერემისსაჯაროსკოლაში, სოფ. ზეგაანისსაჯაროსკოლასადასოფ. კაკაბეთისადმინისტრაციულიერთეულისშენობაშიგაიმართებასაჯაროგანხილვა. საჯაროგანხილვაღიაა, მასშიმონაწილეობის, ასევეშენიშვნებისადამოსაზრებებისწარდგენისუფლებააქვსსაზოგადოებისნებისმიერწარმომადგენელს.

დაგეგმილისაქმიანობისსკოპინგისგანცხადებასთანდაკავშირებულიწერილობითიშენიშვნებიდამოსაზრებებიშეგიძლიათწარუდგინოთ საქართველოსგარემოსდაცვისადასოფლისმეურნეობისსამინისტროს 2019 წლის 10 ოქტომბრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალგელოვანისგამზირი N6, ანელ. ფოსტისმისამართზე eia@mepa.gov.ge.

 

გააზიარე